โครงการยกระดับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0

วันที่ 21 เม.ย. 2565 ผอ.สินธู อู่เงิน ผู้อำนวยการศูนย์แม่พิมพ์และเครื่องมือกลสถาบันไทย-เยอรมัน เข้าพบ คุณเกียรติคุณ ชยาภัม Factory Manager และ
คุณวรรษมน ชยากัม General Manager บริษัท โบลท แอนด์ นัท อินดัสตรี้ จำกัดเพื่อมอบโล่และประกาศนียบัตรในกิจกรรมยกระดับมาตรฐานโรงงานผลิตแม่พิมพ์
ตามโครงการยกระดับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ก้าวสู่อุตสาหกรรม4.0 ประจำปี 2562

โดยการเข้ามอบในครั้งนี้ได้มีการติดตามผลของการดำเนินงานกิจกรรมที่ผ่านมาหลังจากการฝึกอบรมและพัฒนาศักย์ภาพกับทางสาบันไทย-เยอรมัน

จุดประสงค์ของโครงการนี้มุ่งเน้นการพัฒนาด้านการควบคุมการผลิตแม่พิมพ์การบริหารจัดการการผลิตแม่พิมพ์การใช้และการพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยี
และวิศวกรรม การบริหารงานบุคคลการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อเสริมสร้างความสามารถและยกระดับการ
แข่งขันแก่ผู้ประกอบการแม่พิมพ์

On April 21, 2022, DirectorSintu Ou-Ngern, Director of Die and Machine Tool Center Thai-German Institutemet with Mr. Kiattikun Chayapum, Factory Manager and Ms. Watsamon Chayapum,General Manager of Bolt and Nut Industry Co., Ltd. to present plaques andcertificates in activities to raise mold factory standards. According to theproject to upgrade the mold industry to Industry 4.0 for the year 2019

Bythis granting, there was a follow-up on the results of past activities aftertraining and potential development with the Thai-German Institute.

Theaim of this project focuses on the development of mold manufacturing control, moldproduction management and development of technology and engineeringcapabilities, personnel management, management of occupational safety, healthand working environment to enhance competence and enhance competition for moldoperators.

© BOLT & NUT INDUSTRY CO., LTD.​ All right reserved